POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1 Zakres Regulaminu oraz dane marki Fishing Madness
1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady na jakich marka Fishing Madness należąca do Fishing Madness sp. z o.o. świadczy Usługi a także sprzedaje Towary za pośrednictwem Portalu, prawa i obowiązki Fishing Madness sp. z o.o. oraz Klientów związane ze świadczeniem Usług, korzystaniem z Portalu oraz ze sprzedażą Towarów za pośrednictwem Portalu oraz zasady funkcjonowania Portalu. Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się marka Fishing Madness;
zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną;
e) zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, w tym:
zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego tj. zawierania za pośrednictwem Portalu umów sprzedaży Towarów w ramach Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień na Towary i zasady realizacji zamówień na Towary w ramach Sklepu Internetowego;
zasady świadczenia przez Fishing Madness sp. z o.o. pozostałych Usług za pośrednictwem Portalu.
2. Dane kontaktowe marki Fishing Madness są następujące:
a) Fishing Madness sp. z o.o. adres : 43-155 Bieruń, ul. Zarzyna 59
b) telefon do osoby reprezentującej markę :Krzysztof Stepanow: tel.kom. +48 790-45-88-78,
c) adresy strony internetowej: https://www.fishingmadness.pl
d) adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DEFINICJE

Art. 2 Wyjaśnienie pojęć użytych w Regulaminie
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Portal- system stron www (World Wide Web) prowadzony przez Fishing Madness sp. z o.o. pod adresem https://www.fishingmadness.pl za pośrednictwem którego Fishing Madness sp. z o.o. świadczy Usługi na rzecz Klientów, w szczególności prowadzi Sklep Internetowy ;
2. Fishing Madness sp. z o.o. właściciel marki Fishing Madness - Fishing Madness: Fishing Madness sp. z o.o.., adres : 43-155 Bieruń, ul. Zarzyna 59,Numer KRS - N0000737404 ; NIP - 6462971652 ; REGON - 38056421900000,
3. Klient - każdy podmiot prawa tj. osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie pozwalającym na korzystanie z Portalu i zawarcie umowy za pośrednictwem Portalu i który korzysta z funkcjonalności Portalu, w tym korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, w szczególności dokonuje zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
4. Usługi - całokształt funkcjonalności Portalu stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.) tj. następujące usługi:
a) Sklep Internetowy;
b) Zamówienia mailowe;
c) Konto Klienta;
d) Udostępnione Treści;
5. Treści - cała zawartość merytoryczna Portalu, w tym w szczególności informacje o Fishing Madness oraz Fishing Madness sp. z o.o., cenniki, katalogi lub wszystkie podobne, równoważne lub jakiekolwiek inne;
6. Udostępnione Treści - jedna z Usług, pozwalająca Klientom na dostęp do Treści w ramach Portalu, w szczególności dla potrzeb korzystania z innych Usług;
7. Konto Klienta - jedna z Usług, polegająca na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Portalu polegających na określeniu informacji indywidualizujących Klienta, umożliwiających zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Klienta oraz pozwalających na pełne korzystanie z Portalu, w tym korzystanie ze Sklepu Internetowego;
8. Sklep Internetowy - jedna z Usług, stanowiąca funkcjonalności Portalu, z wykorzystaniem których Fishing Madness sp. z o.o. sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet Towary znajdujące się w ofercie marki Fishing Madness;
9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Fishing Madness sp. z o.o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
10. Towary - ogół rzeczy i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, zarówno w ramach Sklepu Internetowego, które może nabyć Klient za pośrednictwem Portalu.
11. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.);
12. Ustawa o prawach konsumenta -ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn zm.);
13. Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Towary za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych;
14. Formularz zamówienia-funkcjonalność Portalu zawierająca niezbędne informacje dotyczące Klienta i składanego przez niego zamówienia na Towar, które są przesyłane do Fishing Madness sp. z o.o. poprzez Portal w ramach procedury zawarcia poprzez Portal umowy dotyczącej Towarów.


USŁUGI - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 3 Treść i charakter Usług
1. Usługi świadczone poprzez Portal stanowią świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.) tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne.
2. Całokształt Usług świadczonych poprzez Portal tworzy platformę informatyczną :
a) służącą Fishing Madness sp. z o.o. do prowadzenia sprzedaży Towarów poprzez sieć Internet, na własny rachunek w ramach Sklepu.
b) pozwalającą Klientowi na skorzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu, w tym:
- poprzez udostępnienie informacji na indywidualne żądanie Klienta poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Fishing Madness sp. z o.o. i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy z Fishing Madness sp. z o.o. i jej wykonania oraz pozostałych Treści;
- poprzez umożliwienie na indywidualne żądanie Klienta komunikacji z Fishing Madness sp. z o.o. w celu zawarcia umowy o Towary, w tym złożenia zamówienia na Towary;
- poprzez umożliwienie Klientowi zawarcia z Fishing Madness sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu umowy dotyczącej Towarów, w tym umożliwiająca w szczególności uzgodnienie warunków umowy, dostawy, ustalenie ceny za Towar i kosztów wysyłki;
- pozwalająca na skorzystanie z pozostałych Usług, o których mowa w Regulaminie.

KONTO KLIENTA

Art. 4 Rejestracja
1. Korzystanie z pełni funkcjonalności Portalu wymaga założenia Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta. Skorzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga posiadania Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta.
2. Założenie Konta Klienta odbywa się w procedurze rejestracji, która wymaga podania niepowtarzalnego loginu oraz hasła. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, podania logina i hasła, które Klient będzie wykorzystywał do logowania się w Portalu, podania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz złożenia oświadczeń w przedmiocie: akceptacji Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowej, zgody na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, potwierdzenia pouczenia w przedmiocie danych osobowych, pouczenia w przedmiocie prawa odstąpienia. Rejestracja Klienta zostaje zakończona poprzez potwierdzenie rejestracji i aktywację Konta Klienta, które odbywają się drogą mailową, w ten sposób, że Klient otrzymuje email z linkiem aktywacyjnym, zaś kliknięciu w link w mailu następuje przekierowanie na stronę z informującą o aktywacji Konta Klienta.
3. Zalogowanie się do utworzonego Konta Klienta wymaga posłużenia się loginem i hasłem przypisanym do Konta Klienta.

Art. 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o Konto Klienta
1. Zawarcie umowy o Konto Klienta następuje z chwilą zakończenia procesu rejestracji, o której mowa w art. 4.
2. Rozwiązanie umowy o Konto Klienta następuje z chwilą skorzystania z funkcjonalności Portalu służącej do usuwania Konta Klienta, a także zgodnie z ust. 3.
3. Umowa o Usługę Konta Klienta może być rozwiązana przez Fishing Madness sp. z o.o. za 1 dniowym wypowiedzeniem przesłanym w formie mailowej na adres mailowy Klienta w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 14 Regulaminu.
4.Usługa Konto Klienta jest bezpłatna.

SKLEP INTERNETOWY

Art. 6 Sklep Internetowy -zasady ogólne
1. Usługa Sklep Internetowy, wymagają posiadania Konta Klienta i zalogowania się do Konta Klienta.
2. Sklep Internetowy umożliwia zawarcie umowy dotyczącej Towarów tj. umowy sprzedaży tych Towarów przez Fishing Madness sp. z o.o. jako sprzedawcę Klientowi jako kupującemu, w tym uzgodnienie warunków tej umowy.


Art. 7. Zawieranie umów w Sklepie Internetowym
1. Na procedurę zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy, o której mowa w art. 6 ust. 2 lub ust 3 Regulaminu składają się czynności związane ze złożeniem zamówienia, opisane w art. 8 Regulaminu oraz związane z potwierdzeniem zamówienia opisane w art. 9 Regulaminu.
2. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i środków komunikacji elektronicznej.

Art. 8. Składanie zamówień
1. Składanie zamówień na Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Komisu Internetowego następuje z wykorzystaniem Formularza zamówienia. Złożenie zamówienia wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza zamówienia, wyboru formy płatności, wyboru formy dostawy oraz zaakceptowania złożenia zamówienia. Skorzystanie z opcji zaakceptowania złożenia zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji w Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.
3. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Fishing Madness sp. z o.o. za pośrednictwem Portalu.
4. Informacje o Towarach są na bieżąco podawane poprzez Portal, stosownie do rodzaju danego Towaru.

Art. 9. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
1. Po przesłaniu zamówienia Klienta do Fishing Madness sp. z o.o., zgodnie z art. 8 ust. 3. Regulaminu zamówienie jest niezwłocznie potwierdzane za pomocą wiadomości wysyłanej na adres email podany przez zamawiającego Klienta w Formularzu zamówienia, co, w razie otrzymania takiego potwierdzenia przez Klienta, skutkuje zawarciem umowy dotyczącej Towarów;
2. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie Internetowym w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Formularz zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy dotyczącej Towarów.
3. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.

Art. 10. Płatności
1. Za Towary zakupione w Sklepie Internetowym Klient może zapłacić w jeden z następujących sposobów płatności:
a) przelewem on-line;
b) kartą płatniczą, debetową lub kredytową;
c) przelewem tradycyjnym;
stosownie do opcji dostępnej na Portalu;
2. Określone na Portalu ceny Towarów są cenami wyrażonymi w złotych polskich PLN oraz EURO i obejmują kwotę podatku od towarów i usług, jeśli taki podatek dotyczy danego Towaru. Niektóre ceny mogą zawierać koszta wydania Towaru (dostawy / transportu / ubezpieczenia), a każdorazowo informacja o tym fakcie będzie podawana w procesie zamawiania.
3. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym stanowi sumę ceny zamówionych Towarów, kosztów wydania Towarów (wybranego sposobu dostawy), kosztów ubezpieczenia (jeśli dotyczy) i kosztów wybranego sposobu płatności. Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w na Portalu, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Towary.
4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Płatności, o których mowa w ust.1 dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
a) płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej;
b) płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą, debetową lub kredytową może posługiwać się wyłącznie uprawniony posiadacz tej karty;
c) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a) lub b) Fishing Madness sp. z o.o. udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Dostawcę Usługi Płatniczej lub przekierowuje na właściwą stronę Dostawcy Usługi Płatniczej stosownie do wybranego sposobu płatności;
d) dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez tego Dostawcę Usługi Płatniczej.

Art. 11. Dostawy
1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym wydawane są (wysyłane) poprzez dostawę za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
2. Zamówienia Towarów w Sklepie Internetowym:
a)wszystkie produkty dostępne w portalu internetowym dostępne są na zamówienie włączając te z oznaczeniem dostępne od ręki
b) w przypadku towaru tj: koszulka, spódnica, komin , kominokaptur zamówienia realizowane są przez Fishing Madness sp. z o.o. w ciągu 7-10 dni roboczych od otrzymania przez Fishing Madness sp. z o.o. płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez Fishing Madness sp. z o.o. do wysyłki;
c) w przypadku Towarów tj. torebka, etui, kopertówka zamówienia realizowane są przez Fishing Madness sp. z o.o. w ciągu 14-21 dni roboczych od otrzymania przez Fishing Madness sp. z o.o. płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez Fishing Madness sp. z o.o. do wysyłki;
d) w przypadku towarów oznaczonych jako "dostępne od ręki" zamówienia realizowane są przez Fishing Madness sp. z o.o. w ciągu 1-3 dni roboczych od otrzymania przez Fishing Madness sp. z o.o. płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez Fishing Madness sp. z o.o. do wysyłki;
e) w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta realizowane są w ciągu 30-60 dni roboczych od otrzymania przez Fishing Madness sp. z o.o. płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez Fishing Madness sp. z o.o. do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego; nie dotyczy sytuacji kiedy umowa między stronami stanowi inaczej;
f) w przypadku innych Towarów, niż określone w punktach a)-d) realizowane są w ciągu 7-21 dni roboczych od otrzymania przez Fishing Madness sp. z o.o. płatności za Towar, co oznacza, że w tym terminie Towar przekazywany jest przez Fishing Madness sp. z o.o. do wysyłki lub gotowy do odbioru osobistego stosownie do wybranej opcji dostawy.
3. Fishing Madness sp. z o.o. ma obowiązek dostarczenia Towarów wolnych od wad.

Art. 12 Outlet
1. Towary w zakładce outlet są towarami pełnowartościowymi .
2. Jeśli towary w zakładce outlet posiadają jakieś wady Fishing Madness sp. z o.o. ma obowiązek poinformowania klientów o tym fakcie w informacjach o produkcie

UDOSTĘPNIONE TREŚCI

Art. 13 Zawarcie umowy o Udostępnione Treści
1.Usługa Udostępnione Treści umożliwia zapoznawanie się z Treściami zamieszczonymi na Portalu poprzez udostępnianie na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Portalu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL.
2. Udostępnienie Treści obejmuje wszelkie Treści umieszczone na Portalu, zarówno dotyczące Usług, jak również działalności Fishing Madness sp. z o.o. wykonywanej poza Portalem.
3. Usługa Udostępnianie Treści jest nieodpłatna.
4. Zawarcie umowy o Usługę Udostępnione Treści następuje przez rozpoczęcie korzystania z Portalu zaś rozwiązanie następuje, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń, przez zaprzestanie korzystania z Portalu, w szczególności zamknięcie stron Portalu.


PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW

Art. 14 Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym
1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usług treści o charakterze bezprawnym.
2. Klienci zobowiązani są, w zakresie w jakim podanie informacji jest niezbędne do zawarcia umowy za pośrednictwem Portalu lub jej prawidłowego wykonania do posługiwania się informacjami zgodnymi z rzeczywistością, w szczególności zakazane jest podawanie danych fałszywych, w tym podszywanie się pod inne podmioty.

Art. 15 Korzystanie z Portalu
1. Korzystanie z Portalu i jego funkcjonalności, w tym w szczególności wprowadzanie informacji o Koncie Klienta i Formularzu zamówienia oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub odpowiedniej aplikacji pozwalającej na korzystanie z Portalu na urządzeniach mobilnych.
2. Wymagania techniczne konieczne do korzystania z Portalu określa art. 17 Regulaminu.

Art. 16 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Usług stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną można składać z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: telefonicznie pod numerem +48 663-514-281, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Fishing Madness, adres 43-155 Bieruń, ul. Zarzyna 59.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym, o którym mowa w ust. 1 w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, przyczyna reklamacji.
3. Odzież do zwrotu nie może nosić żadnych śladów użytkowania, przeróbek, zapachów, nie może być zniszczona itp. Odzież z indywidualną personalizacją NIE PODLEGA zwrotowi, prosimy o przemyślany dobór rozmiarów. W razie wątpliwości służymy pomocą więc najlepiej się z nami skontaktować.
4. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 1 i 2 jest procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Z możliwości reklamacji wyłącza się towary oznaczone outlet lub z działu outlet.

Zgłoszenie reklamacyjne
sporządzone w dniu ...............

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia do niniejszego dokumentu faktury lub paragonu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów. Towar odsyła Klient na koszt Sprzedawcy.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta) 

WYMAGANIA TECHNICZNE
Art. 17 Interoperacyjność treści cyfrowych
1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu i Usług Klient powinien dysponować:
a) połączeniem z siecią Internet;
b) sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
2. Dostęp i korzystanie z Portalu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Portalu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Art. 18 Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy :
a) o Usłudze zawartej z Fishing Madness sp. z o.o. na Portalu;
b) dotyczącej Towarów nabywanych poprzez Sklep.
2. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy, o której mowa w ust. 1 bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni:
a) od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt a) lub b) ;
b) w przypadku umowy, o której mowa w ust. 1 pkt c) od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru, a w przypadku umowy dotyczącej wielu Towarów od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować Fishing Madness sp. z o.o. - Fishing Madness sp. z o.o.., adres 43-155 Bieruń, ul. Zarzyna 59, NIP 9542496226, tel. +48 790-45-88-78 adresy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane za pośrednictwem urzędu pocztowego (list polecony), kurierem (za potwierdzeniem odbioru) , faksem lub pocztą elektroniczną). Możliwe jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Fishing Madness sp. z o.o. zwraca wszystkie otrzymane płatności, wyłączając koszty dostarczenia Towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; Fishing Madness sp. z o.o. może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy dotyczącej Towarów Towar musi być nieużywany tj. nie posiadać śladów noszenia oraz zapachów .Towar należy odesłać lub przekazać Fishing Madness sp. z o.o. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Fishing Madness sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
6. Klient, odsyłający Towar, będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. przesyłki zwrotnej .
7. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje :
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tj. umów o Towary wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.

dane firmy .....
........................................................
........................................................
........................................................
email: ........................

Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................  numer zamówienia ..........................................

Data zawarcia umowy to ........................................................ , data odbioru ....................................................

Imię i nazwisko ............................................  Adres .......................................................................................
Data .........................................................................................


............................................................
(czytelny podpis Klienta)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 19 Pozostałe postanowienia Regulaminu
1. Portal i czynności związane z zawieraniem umów w Portalu są dostępne w języku polskim oraz angielskim.
2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem internetowym by-mf.com/pl/faq-i-regulamin/regulamin.html przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej poprzez Portal, w tym umowy o Usługi.
4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
a) mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów, działających przy Inspekcji Handlowej;
b) sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
c) w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
d) w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/
5. Regulamin może być zmieniony przez Fishing Madness sp. z o.o.. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do umów zawieranych poprzez Portal w tym o Usługi zawartych po jego udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym tj. Usługi Konto Klienta, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tych Usług zmiany Regulaminu wiążą Klienta którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona rozwiązania umowy o Usługi poprzez usunięcie Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.